mandag 11. oktober 2010

Studentdeltakelse - hva er kunnskapsproduksjon i UH sektoren?

Prorektor for Forskning og Kunstnerisk Utviklingsarbeid ved UiT, Curt Rice holder innlegg om UHR rapporten 'Utdanning + FoU = Sant'

Det er et lovfestet krav at utdanning skal baseres på forskningsfronten innenfor det feltet utdanningen gjelder. Det vil si at utdanningen følger 'et bevegelig mål'. Kan styrket FoU (Forskning og Utvikling) basert utdanning bedre utdanningskvaliteten og hvordan kan man gjøre dette?

Først og fremst trenger vi å vite hvordan vi faktisk definerer forskningsbasert utdanning og hva FoU basert utdanning i realiteten er/kan være. Kvalifikasjonsrammeverket er en relevant faktor i dette arbeidet som gjør at også kvalitetsprosesser og tilsettings/stabsfunksjoner er viktig i sammenhengen. Det vil si at både Institusjonelle forutsetninger, Vitenskapelig grunnlag og Vitenskapelig holdning betyr noe for hvorvidt man har/tenker i form av en forskningsbasert utdanningskultur ved en institusjon.

Et relevant spørsmål er eksempelvis hvordan det har preget Bachleorutdanningen at man har etablert SFF (Sentre for Fremragende Forskning). Rapporten har som mål å være handlingsrelatert og kunne bidra til endring. Derfor inneholder rapporten også et (godt) forslag til skjematisk vurdering av egen institusjon ut fra en bred forståelse av hva forskningsbasert utdanning er.

Jeg sier meg 'on a personal note' vedrørende min egen institusjon, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), fornøyd med at vi får et såkalt grønt skår i testen. Vi er dermed "Veldig bra" og har "full måloppnåelse". Dette er viktig da utdanningen ved UNIS er- og skal være et supplement til den undervisning som gis ved de andre norske universitetene. Slik ser vi at UNIS ikke bare er et faglig tilskudd, men at vi også bidrar til at studenter i Norge (sammen med studenter fra opp til 30 andre land) får oppleve Arktisk 'hands on' utdanning og forskning hvor naturen på Svalbard utgjør en uvurderlig lab. som gir studenter en forsker- og feltbasert erfaring både på Bahcleor, Master og PhD nivå.

Samtidig snakker vi om studentAKTIV forskning, det er innspill som er både relevant for denne diskusjonen og det spørs også om det ikke drar oss ytterligere en bit lenger. Studentaktiv forskning er å innlemme læringsprosesser både i forskningsformidling (utdanning) og forskningsaktivitet (deltakende utdanning). Dette er spennende tanker som ser på studenten som kunnskapsprodusent! Dette liker jeg!

Fremtiden er spennende og dette er er rapport og et seminar som gir gode perspektiver på viktige nasjonale og internasjonale utdanningsprosesser.

søndag 10. oktober 2010

Kvalitet i utdanning

Det skjer for tiden en meget viktig utvikling innenfor Universitets og høyskolesektoren som etter min mening vil være viktig også for hvordan vi tenker om- og jobber med kvalitetsprosess i videregående skole. Vi snakker ofte om behovet for mer praksis i VGS som et middel mot frafall, samtidig ser vi klart at finske skoler har fokus både på teori og autoritære lærere med lang utdanning - med mye mindre frafall enn norske skoler og bedre resultat i Pisa undersøkelsene. I Norge har det nå kommet en viktig UHR rapport om Forskningsbasert undervisning (du finner rapporten og informasjom om et relatert seminar ved UiT her http://tinyurl.com/297kons).

Rapporten tar for seg hvordan man innenfor særlig Bachelorutdanningen kan styrke utdanningskvaliteten ved å fokusere på sterkere kobling mellom teori og forskningspraksis. Rapporten er konkret og gir gode evalueringsredskap for UH sektoren vedrørende styrking av dette målet. Rapporten kan etter min mening også våre et viktig innspill til hvordan man kan styrke (teori og) praksis i VGS uten å risikere svakere kunnskapsutvikling hos elevene. 

Temaet FoU-basert utdanning griper inn i kjernen av UH-institusjonenes virksomhet og berører flere aktuelle forsknings- og utdanningspolitiske problemstillinger som for eksempel organisering av tid til FoU og undervisning, ansattes kompetanse og studentenes rolle i høyere utdanning. På samme måte må vi se på den Masterutdanningen som nå tilbys lærere ved UiT og se at vi gjennom et bredere perspektiv på både utdanning og læring kan utvikle både analytisk kompetanse hos lærere, organisere oss frem til bedre løsninger for styrking av relasjonen mellom ulike fagretninger/disipliner og elevenes læringsutbytte. Vi kan også se på elevrollen i VGS da jeg tror vi har mye å hente i form av å styrke eleven som kunnskapsprodusent og ikke (kun) kunnskapsmottaker. Større faglig fokus fremmer også respekt for kunnskapens rolle i samfunnet og slik viktigheten av de unges kunnskap som samfunnsborgere. VGS er nemlig mer enn et sted for utdanning, det er navet i vårt fremtidige kunnskapssamfunn. Å finne et slikt viktig koblingspunkt mellom våre to viktigste utdanningsaktører og å benytte synergieffekten vil være viktig for fremtiden.