onsdag 19. juni 2013

Longyearbyen Lokalstyre lanserer havneutvikling på Svalbard

Strategiske fortrinn i Arktis
Norge er det eneste landet med ferdig utbygd infrastruktur på 78 grader nord – et fenomenalt strategisk fortrinn i et Arktis med massivt internasjonalt fokus. Vi lanserer nå en havnestrategi som skal styrke vår posisjon også inn i fremtiden.

Longyearbyen har potensiale til å bli et kunnskapsmessig og infrastrukturelt nav i Arktis. Vi er allerede et imponerende kunnskapssamfunn, NHO tildeler flere fagbrev på Svalbard enn de gjør i sammenlignbare samfunn. Vi har et stekt forsknings- og utdanningsmiljø som spenner fra grunnskole, VGS til Universitetssenteret på Svalbard. Vi har høy grad av forskningsbaserte utviklingsprosjekter i vårt eksisterende næringsliv, og vi har potensiale til ytterligere fokus på relevant utdanning for nordområdene, eksempelvis gjennom etableringen av forkurs for ingeniører.

Arktis er den regionen i verden som er i størst positiv endring. Flere land har utviklet eller oppdatert sine arktiske strategier, blant andre Canada, USA, EU og Russland. I Ny-Ålesund ser vi etablering av forskningsstasjoner fra Kina, India og Sør Korea. Og vi ser interessen fra hele verden intensivere.

Vi imøtekommer denne interessen med en storslått havnestrategi med 15 års forretningsplan og 50 års strategisk plan. Første workshop arrangerer vi i dag og i morgen i Longyearbyen!

Marin aktivitet i nord
Nordområdemeldingen, Meld. St 7 (2011-2012) slo fast at regjeringen vil legge til rette for sikker sjøtransport og maritim næringsvirksomhet i nord. Maritim nærings verdiskapning er i dag på nesten 150 milliarder kroner og den sysselsetter rundt 100 000 arbeidstakere. Delelinjen i Barentshavet og klimaendring gjør at både marine ressurser, olje og gass, mineralressurser med påfølgende aktivitet vil øke. Med andre ord et markant utviklingspotensiale for Svalbard og Norge.

Med muligheter kommer også utfordringer: Samfunnssikkerhet, søk og beredskap er en utfordring som vi møter med internasjonalt samarbeid.
 
Norge er ledende innen internasjonale samarbeidsfora om Norden, innenfor Barentssamarbeidet og ikke minst i Arktisk råd som har initiert avtaler om samarbeid om redning og søk til havs i Arktis mellom Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, samt oljevernberedskap.

 I tillegg tilsier Havrettskonvensjonen at kyststater skal samarbeide blant annet om å etablere, drive og opprettholde en tilfredsstillende og effektiv søk- og redningstjeneste.

Vi står ovenfor store utfordringer i Arktis og vi har et nasjonalt fortrinn i Longyearbyen. Vi har samfunnet, og vi har erfaring med de særlige forutsetninger og forhold som preger søk og redning i Arktis. Vi har kunnskapsinstitusjoner som har utviklet en særlig kompetanse på arktiske forhold mht is-prosesser, teknologi og logistikk. Dette har sikret solid drift og potensiale i havnen så langt og skal prege vår satsing for fremtidens havn.

Turisme og cruisetrafikk
Antallet gjestedøgn per år i Longyearbyen har økt kraftig siden 90 tallet når turisme ble satsningsområde. Svalbard er blant de mest besøkte områdene i Arktis. Gode flyforbindelser, tilrettelagte tilbud og isfri adkomst sommerstid sikrer aktiviteten.

Også cruisetrafikken øker. Antallet cruisepassasjerer på oversjøiske cruiseskip er doblet de siste 10 årene og utgjør nå om lag halvparten av besøkende turister til Svalbard. Oversjøiske cruiseskip har få anløp til Svalbard, som oftest kun til Longyearbyen, Ny-Ålesund og Magdalenefjorden. Skipene har blitt større (fra 200 til over 3 000 passasjerer). Longyearbyen havn var den største snuhavnen i Norge i 2012.

Også trafikken med ekspedisjonsfartøy rundt Svalbard har økt. Ekspedisjonscruisene starter og slutter i Longyearbyen og  har opptil 300 passasjerer.
 
Hvorfor satse på infrastruktur på Svalbard?
Historien om Svalbard er industrihistorie. På Svalbard har næringsaktivitet og forvaltning/vern levd side om side  - og vil fortsette å gjøre det. Norge viser vei med strenge miljøkrav i nye og fremtidsrettede næringer!

I kjølvannet av infrastrukturinvestering har det alltid fulgt aktivitet : Gruvene bygde samfunn. Flyplass ga grunnlag for reiseliv. Fiberkabel ga grunnlag for Satelittrelatert næringsliv (på Svalbard finner vi blant annet verdens største bakkestasjon for nedlasting av satelittdata). Hoteller gav grunnlag for lokalt basert reiseliv.

Havn ga grunnlag for maritimt relatert næringsliv - og skal gjøre det også inn i en spennende fremtid!
 

200 millioner i NTPen
Vi har jobbet lenge og intenst med å presentere både behov for- og den potensielle verdien av havneutvikling i Longyearbyen, og som min oldemor har lært meg er hardt arbeid den største lykken. I dette tilfellet hadde hun (også) helt rett, og det var en stor dag for Longyarbyen da det ble satt av inntill 200 millioner i NTPen:
I St.meld. nr. 22 (2008–2009) Svalbard er det beskrevet at et isfritt polhav sommerstid, vil kunne føre til helt nye ruter for den internasjonale skipsfarten mellom øst og vest. I lys av en større kommersiell og industriell aktivitet i Polhavet, vil Longyearbyen måtte påregne å få økt betydning som base for rednings- og forurensingsberedskap, og som base for tilbud av maritime tjenester. I den sammenheng vil eksisterende kunnskap og kompetanse om arktisk teknologi og logistikk som finnes i ulike miljøer i Longyearbyen, kunne være en ressurs som kan videreutvikles. En økende maritim aktivitet i området vil også stille krav til en styrking av rednings- og beredskapsarbeidet på øygruppen og i tilstøtende havområder ...
På bakgrunn av de helt spesielle forholdene på Svalbard, og som en del av regjeringens nordområdepolitikk, settes det av inntil 200 mill. kr i statlige midler i planperioden til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. 
 
I dag og i morgen har vi et spennende og kompetent panel av lokale, regionale og nasjonale aktører sammenb med oss her i Longyearbyen for å jobbe med strategisk havneplan. Det gledes!
Fakta
Longyearbyen håndterte i 2012 blant annet :
·         180  anløp ekspedisjonsskip – bytter 10 000 passasjerer
·         35 anløp oversjøiske cruiseskip – anløper med ca 37 000 passasjerer
·         27 charterflyankomster (5800 passasjerer, Longyearbyen ble med dette Norges største snuhavn for passasjerskip)
·         Ca 500 ordinære passasjerflyankomster (med to internasjonale flyselskap)
·         Ca 30  Nordpolflighter (Antonov 12, 42)
·         Fly daglig til Svea og minst to ganger i uken Ny-Ålesund
·         Kystvakten er aktiv i havnen, vi har høy beredskap med nylig innført lostjeneste og SAR base
·         Grønland (40 fly i 2012, i tillegg til redningsaksjon med helikopter, samt fraktbåter fra Longyearbyen havn)              


 
 
Christin Kristoffersen: "havneutvikling er vårt beste redskap for å sikre våre strategiske fortrinn i nord, både lokalt, regionalt og nasjonalt.”