søndag 10. oktober 2010

Kvalitet i utdanning

Det skjer for tiden en meget viktig utvikling innenfor Universitets og høyskolesektoren som etter min mening vil være viktig også for hvordan vi tenker om- og jobber med kvalitetsprosess i videregående skole. Vi snakker ofte om behovet for mer praksis i VGS som et middel mot frafall, samtidig ser vi klart at finske skoler har fokus både på teori og autoritære lærere med lang utdanning - med mye mindre frafall enn norske skoler og bedre resultat i Pisa undersøkelsene. I Norge har det nå kommet en viktig UHR rapport om Forskningsbasert undervisning (du finner rapporten og informasjom om et relatert seminar ved UiT her http://tinyurl.com/297kons).

Rapporten tar for seg hvordan man innenfor særlig Bachelorutdanningen kan styrke utdanningskvaliteten ved å fokusere på sterkere kobling mellom teori og forskningspraksis. Rapporten er konkret og gir gode evalueringsredskap for UH sektoren vedrørende styrking av dette målet. Rapporten kan etter min mening også våre et viktig innspill til hvordan man kan styrke (teori og) praksis i VGS uten å risikere svakere kunnskapsutvikling hos elevene. 

Temaet FoU-basert utdanning griper inn i kjernen av UH-institusjonenes virksomhet og berører flere aktuelle forsknings- og utdanningspolitiske problemstillinger som for eksempel organisering av tid til FoU og undervisning, ansattes kompetanse og studentenes rolle i høyere utdanning. På samme måte må vi se på den Masterutdanningen som nå tilbys lærere ved UiT og se at vi gjennom et bredere perspektiv på både utdanning og læring kan utvikle både analytisk kompetanse hos lærere, organisere oss frem til bedre løsninger for styrking av relasjonen mellom ulike fagretninger/disipliner og elevenes læringsutbytte. Vi kan også se på elevrollen i VGS da jeg tror vi har mye å hente i form av å styrke eleven som kunnskapsprodusent og ikke (kun) kunnskapsmottaker. Større faglig fokus fremmer også respekt for kunnskapens rolle i samfunnet og slik viktigheten av de unges kunnskap som samfunnsborgere. VGS er nemlig mer enn et sted for utdanning, det er navet i vårt fremtidige kunnskapssamfunn. Å finne et slikt viktig koblingspunkt mellom våre to viktigste utdanningsaktører og å benytte synergieffekten vil være viktig for fremtiden.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar